Partijen:

(1)  De gemeente Beemster, vertegenwoordigd door zijn burgemeester de heer H.N.G. Brinkman, hierna te noemen de gemeente;

en

(2)  De dorpsraad van Zuidoostbeemster, vertegenwoordigd door mevr. R.H. Ernsting-Nijdam en de heer J.M.A. Jonk, hierna te noemen de dorpsraad;

in aanmerking nemende

 • dat de gemeente het van belang acht om het overleg met en de communicatie tussen de bewoners in de dorpskernen en het gemeentebestuur vorm en inhoud te geven door het instellen van dorpsraden;
 • dat de gevraagde en ongevraagde advisering van een dorpsraad aan het gemeentebestuur een meerwaarde kan geven aan het gemeentelijk besluitvormingsproces, respectievelijk aan de vergroting van het draagvlak van het gemeentelijk beleid,

verklaren

hun wederzijdse rechten en verplichtingen in de volgende bepalingen te zijn overeengekomen:

 1. De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders, met betrekking tot uitvoeringszaken, en de gemeenteraad, met betrekking tot beleidszaken, adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied woonachtige burgers betreffen. De adviezen worden gericht aan het orgaan dat op het advies beslist. Omgekeerd, bij alle zaken die door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad voor nadere advisering worden voorgelegd aan de dorpsraad, wordt ter informatie altijd de (vervolg)procedure vermeld.
 2. Indien het college van burgemeester en wethouders een beslissing heeft genomen op een door de dorpsraad uitgebracht gevraagd dan wel ongevraagd advies, dan krijgt de dorpsraad schriftelijk bericht over deze beslissing. Eventueel wordt de dorpsraad vooraf gehoord. Over de beslissing van de gemeenteraad over de door middel van het spreekrecht in de vergadering van de gemeenteraad, respectievelijk schriftelijk aan de gemeenteraad uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen, krijgt de dorpsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.
 3. Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van hetgeen in de statuten van de dorpsraad is bepaald (samenstelling bestuur dorpsraad, benoeming, besluitvorming; functieverdeling en zittingsperiode van  bestuursleden; openbaarheid, frequentie, agendering en verslaglegging van dorpsraadvergaderingen). Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt deze statuten voordat het besluit met de dorpsraad een convenant aan te gaan.
  Indien de dorpsraad besluit tot wijziging van zijn statuten legt hij dit ter beoordeling voor aan het college van burgemeester en wethouders.
  Burgemeester en wethouders beoordelen of de voorgenomen statutenwijziging strookt met dit convenant.
 4. In de samenstelling van de dorpsraad dient een zo breed mogelijk draagvlak c.q. representatie van de samenleving in de dorpskern van Noordbeemster tot uitdrukking te komen.
 5. Bij het opstellen van adviezen dient de dorpsraad aantoonbaar de dorpsgemeenschap te betrekken.
 6. De dorpsraad zorgt er voor dat de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling conform de subsidieverordening Beemster verloopt.
  Het college van burgemeester en wethouders verleent, met inachtneming van de subsidieverordening Beemster en voor zover de activiteiten van de dorpsraad stroken met dit convenant een jaarlijks subsidie.
 7. Raadsleden, fractieassistenten, leden van het college van burgemeester en wethouders alsmede medewerkers van de gemeente Beemster kunnen geen lid van het bestuur, commissies, dan wel andere adviserende organen vanuit de dorpsraad zijn.
 8. Vertegenwoordigers van de dorpsraad beogen niet de verwezenlijking van de doelstellingen van één politieke partij in de besluitvorming binnen de dorpsraad na te streven.
 9. Ter verzekering van een wederzijdse goede en juiste communicatie, afstemming en terugkoppeling, wijst het bestuur van de dorpsraad een contactpersoon aan die de (formele) communicatie met de gemeente onderhoudt en als aanspreekpunt fungeert.
  Deze vertegenwoordiger van de dorpsraad kan zich in de vergaderingen met de gemeente laten bijstaan door derden.
 10. Het college van burgemeester en wethouders wijst een contactpersoon dorpsraden aan die de dorpsraadzaken bij het betrokken bestuursorgaan respectievelijk de ambtelijke organisatie  aanhangig maakt en bewaakt.
 11. Jaarlijks is er een bijeenkomst van de gezamenlijke dorpsraden met de gemeenteraad c.q. een afvaardiging van de raadsfracties. De gezamenlijke dorpsraden zorgen bij toerbeurt voor de uitnodigingen van deze bijeenkomsten, stellen de agenda op en zorgen voor verslaglegging. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt tijdens deze bijeenkomst de onderlinge communicatie tussen de dorpsraden en de contactpersoon dorpsraden geëvalueerd.

 

Aldus overeengekomen te Middenbeemster op 31 mei 2011.

 

namens de gemeente, namens de dorpsraad
H.N.G. Brinkman, burgemeester mevr. R.H. Ernsting-Nijdam
heer J.M.A. Jonk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *