Op 15 juli is de dorpsraad, op eigen verzoek, geïnformeerd over de voortgang met
betrekking tot bushaltes voor lijn 305 De Rijp – Amsterdam CS v.v.

Er liggen plannen voor een definitieve halte, komende vanuit Purmerend, bij het Middenpad
op 15 meter afstand van de ontsluitingsweg naar de Nieuwe Tuinderij Oost.

Tevens voor een tijdelijke halte richting Purmerend ter hoogte van het Zuiderpad.
Het idee is om deze plannen voor het eind van het jaar te realiseren.

De procedure luidt als volgt: er moet eerst een verkeersbesluit over deze plannen genomen
worden door het college. Als het besluit wordt vastgesteld worden de plannen voorgelegd
aan de bewoners. Zoals bij alle gemeentelijke plannen is er sprake van 6 weken bezwaartijd.

Herinrichting Purmerenderweg, Buslijn 305, hondenpoep, A7, financiën, en nog veel meer. Benieuwd naar de stand van zaken? Wat er is besproken? En wat er is besloten? Lees het allemaal in ons concept jaarverslag .

 

Het is weer zover. Op maandag 4 maart a.s. houdt de dorpsraad de jaarvergadering.
Wij stellen voor om de volgende punten te bespreken, in willekeurige volgorde:

 • Herinrichting Purmerenderweg
 • Stand van zaken m.b.t. A7
 • Buslijn 305
 • Nieuwbouw Nieuwe Tuinderij Oost
 • Bouwplannen t.a.v. ZOB II
 • Breedband
 • Jaarverslag 2018

De vergadering wordt gehouden in Zuiderhof, Zuiderhof 16 en start om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Agenda
1) Opening + vaststellen agenda

2) Breedband, toelichting Frank van Boven

3) Inrichting Nieuwe Tuinderij Oost
stand van zaken m.b.t de geuite wensen bewoners in 2017

4) Buslijn 305

5) A7

6) Herinrichting Purmerenderweg

7) Herinrichting Dirk Dekkerstraat

8) Opstellen gebied ontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster 2019/2020,
toelichting wethouder Zeeman

9) Rondvraag

Download ook de agenda als PDF. Lees ook de brief d.d. 28 januari die wij hebben gestuurd aan de wethouders dhr. Butter en mw Zeeman.

Concept jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster 2018

Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan
Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en
Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305

Besproken is:

De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de

Er is gesproken over een mogelijke alternatieve route totdat de bushalte op de
Purmerenderweg gerealiseerd is. Hiervoor zijn geen mogelijkheden gevonden zonder de
kern van Middenbeemster te belasten. Om de Purmerenderweg te kunnen ontlasten zou de
bus in Middenbeemster moeten keren. Dat kan alleen als de bus een lus maakt over het
marktplein. De geopperde suggestie om een halte te creëren onder het viaduct
Middenbeemster werd als niet realistisch van de hand gewezen.
De wethouder spreekt de verwachting uit dat er na het zomerreces een oplossing gevonden
wordt om een bushalte te kunnen realiseren.
Er wordt ook nagedacht over een halte ter hoogte van de voetbalvelden.

– De onveiligheid van de Purmerenderweg en de mogelijke herinrichting van deze weg.

Geopperd werd de mogelijkheid om à la Landsmeer een inrijverbod in te stellen tussen 7 en
9 uur in de morgen en tussen 16 en 19 uur in de middag om zo het sluipverkeer tijdens de
spits te voorkomen.

Hoewel verkeer komend van rechts voorrang heeft leidt dit in de praktijk tot vervelende
situaties. Er wordt voorgesteld om langs de Purmerenderweg en Zuiderweg bij de zijstraten
een bord te plaatsen met : ‘rechts heeft voorrang’.

– Te hard rijden

Gesproken is over de mogelijkheid kentekens van auto’s die te hard rijden te noteren en te
publiceren. In het kader van de privacywetgeving is dit niet mogelijk.

– Fietspad(en)

Er is ook al gepleit om het fietspad langs de Purmerenderweg richting Oosthuizen door te
trekken.

Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om aan het eind van de
Volgerweg een fietspad te creëren richting Noorderpad om zo een veilige fietsroute voor
schoolkinderen mogelijk te maken.

[embedyt] //www.youtube.com/watch?v=eRZspIF9vjg[/embedyt]

De nieuwe Tuinderij Oost, aanpassingen fietsersoversteek hoek Purmerenderweg-Volgerweg, buslijn 305, de A7, overlast van hondenpoep, de volkstuinen bij het Noorderpad, de parkeersituatie bij Fort Resort, onze nieuwe website en nog veel meer. Benieuwd naar de stand van zaken? Wat er is besproken? En wat er is besloten? Lees het allemaal in ons jaarverslag

Lees jezelf weer helemaal bij. Enthousiast geworden over alles wat er speelt in de Zuidoostbeemster? Wil je ook meepraten over wat er hier gebeurt?

Sluit je dan aan bij de Dorpsraad Zuidoostbeester en maak onderdeel uit van het bestuur.

 

 

Verslag jaarvergadering

Aanwezig: Klaas Zijp (voorzitter), Pieter Jan Loman (penningmeester), Piet Beets (dorpsraad
lid), Aagje Zeeman (wethouder), Co de Wildt (CDA), Rianne de Wit (VVD), mevrouw
Boelhouwer, Evelien de Vries, Jan Dof Abraham, Harry Jonk en Lya de Graaf (secretaris).
Afwezig: Henk Noordhuis

 

1) Opening
De vergadering wordt geopend door Klaas Zijp die optreedt als voorzitter met een speciaal welkom aan degenen die de politieke partijen in de Beemster vertegenwoordigen. Deze vergadering valt samen met het buurtdiner in het buurthuis en een bijeenkomst inbraakpreventie in Middenbeemster.

2) Agenda
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
– een vraag over het busvervoer:
– ervaringsdeskundigen toegankelijkheid

3) Mededelingen wethouder Zeeman
Fusie met Purmerend: op 9 mei heeft de gemeenteraad Beemster besloten te fuseren met de gemeente Purmerend. De gemeenteraad van Purmerend heeft hiertoe nog niet besloten, maar het besluit wordt voor de zomer verwacht. Heel belangrijk in deze fase is om na te gaan wat de eigenheid van de Beemster is. Welke waarden moeten blijven bestaan en worden meegenomen in het fusieproject. In de komende tijd wordt er een waarde kaart opgesteld van wat er kenmerkend is voor de Beemster. Er zullen werkbijeenkomsten worden gepland met als onderwerp ‘wat wil je dat er blijft bestaan van de Beemster’. De wethouder wijst op de rol die de dorpsraad kan spelen in deze.

Piet Beets informeert naar het verschil tussen de lichte en zware variant m.b.t. de fusie.
A: de lichte variant houdt in dat de Beemster inschuift bij Purmerend. D.w.z. weinig onderhandelingsmogelijkheden.
De zware variant wil zeggen dat beide gemeentes worden opgeheven. Burgemeesters, colleges en personeel worden ontslagen. Alle verordeningen moeten opnieuw worden vastgesteld.
De Beemster heeft een krap tekort, Purmerend heeft ook schulden maar kan deze aflossen. De massa in Purmerend is groter daarom is er meer te verteren, individueel is dat anders in de Beemster,
Er wordt geïnformeerd waarom er 5 fte’s bijkomen?
In de praktijk blijkt dat in de samenwerking met Purmerend een aantal mensen gemist
worden zoals bijvoorbeeld voor economische zaken, agrarisch beleid.

Wat betreft de subsidie aan de dorpsraden meldt de wethouder dat zoals ook al benoemd in de bijeenkomst van de gezamenlijke dorpsraden het belang van de dorpsraden niet wordt onderschat. Zij stelt voor om de krachten van de dorpsraden te bundelen.
Bushaltes 305 gaat rijden over de Purmerenderweg- Rijperweg de halteplaats is echter nog niet bekend. Er wordt gestreefd naar een halte in de buurt van het Middenpad en een in het buitengebied. Op 29 mei wordt daarover een besluit genomen. De herinrichting Purmerenderweg wordt voorbereid, maar er is geen geld. Er zijn tellingen m.b.t. de verkeersdrukte gedaan. Op dit moment hebben er nog geen nieuwe tellingen
plaatsgevonden.
Lijn 129 blijft rijden vanuit Alkmaar via de Volgerweg, Nekkerweg, Zuiderweg naar het CS. Datzelfde geldt voor 416 de buurtbus.
Wat de Bloeiende Perelaar betreft is er nog geen definitieve noplossing. De gemeente gaat over de huisvesting. Tijdens de vergadering ontvangt de wethouder bericht dat er noodlokalen geplaatst zullen worden op het schoolplein.
Harry Jonk stelt voor om het buurthuis te verplaatsen zodat de vrijgekomen ruimte gebruikt kan worden voor lokalen. De wethouder is van mening dat het verplaatsen van het buurthuis het einde ervan betekent. Er is geen geld voor nieuwbouw. Harrie Jonk stelt voor om het buurthuis te verplaatsen naar de buitenkant van het gebouw dat op redelijk goedkope manier te realiseren moet zijn. Zuidoostbeemster 2 moet ingevuld gaan worden. Dat betekent dat er gekeken kan naar type huizen, wel of geen school, huisartsencentrum, seniorenwoningen, noem maar op. Op dit moment is het nog mogelijk om enige invloed aan te wenden op de invulling ervan. Het plan is om de bebouwing van dit project vast te stellen voor de fusie met Purmerend. En passant complimenteert de wethouder de voormalig voorzitter van de dorpsraad Evelien de Vries die altijd bedacht was om wat er te gebeuren staat.

4) Hoe nu verder met de dorpsraad gezien het halveren en stopzetten van de subsidie
Afgaande op alles wat reeds besproken is concludeert de dorpsraad dat zich voldoende onderwerpen aandienen die inzet vereisen. Uit het oerleg met de gemeente, vorige week, blijk dat de dorpsraden gewaardeerd worden. Maar om goed tot zijn recht te kunnen komen heeft de dorpsraad toch geld nodig om een zaal te kunnen huren en de website te kunnen onderhouden. Daarnaast is de dorpsraad lid van de vereniging van kleine gemeenten.
Evelien de Vries stelt voor een beroep te doen op de provincie.
De wethouder zegt dat er geen financiële middelen zijn maar wel een soort van kennisbank. Zij stelt voor dat de dorpsraden samen gaan optrekken.

5) Mededelingen
– financiële situatie is op dit moment niet slecht. De dorpsraad heeft €200 terug moeten betalen. De dorpsraad is altijd zuinig geweest en vergadert ook bij de leden thuis. Er wordt voorgesteld om donateurs te zoeken die jaarlijks een bijdrage leveren.
– versterking bestuur, nog steeds is het bestuur op zoek naar mensen. Dit is niet alleen een probleem bij de dorpsraad daar doet zich ook voor bij de politieke partijen, verenigingen enz,
– steek energie in de buurt. De Nam wil wat terugdoen voor bewoners. Iedereen met een aardig plan kan zich melden.
– ervaringsdeskundigen gezocht voor een panel van de gemeente voor toegankelijkheid.
Evelien de Vries meldt hier iemand voor aan. De wethouder vraagt de dorpsraad mensen te
benaderen die hieraan deel willen nemen.

6) Afscheid voormalig voorzitter Evelien de Vries
In mei 2011 is de dorpsraad gestart. Naast Evelien maken Klaas Zijp en Piet Beets al deel uit van de dorpsraad sinds het prille beging. Evelien verdiepte zich in alles wat zich voordeed.
Mede door haar is de dorpsvisie tot stand gekomen. Evelien beschikt over een enorme drive die ze volop heeft ingezet voor de dorpsraad. Of we het er nu mee eens waren of niet deze drive heeft Evelien aangewend de afgelopen 7 jaar en daarvoor wordt zij bedankt met een bos bloemen en een penning van de stelling van Amsterdam.
Evelien op haar beurt zegt dat het intensieve jaren waren waarin veel verzet is. Je doet het
niet in je eentje je hebt ook anderen daarbij nodig.
Hierna wordt de vergadering gesloten door Klaas Zijp.

In aanloop op de fusie Beemster- Purmerend wil het college van de Beemster onderzoeken wat er van waarde is om te behouden. Wat moet er blijven bestaan dat kenmerkend is voor de Beemster en in ons geval voor Zuidoostbeemster.

De dorpsraad Zuidoostbeemster ondersteunt dit initiatief en roept de bewoners op om ons te laten weten wat zij typerend vinden en het behouden waard.

De eerste aanzet is deze oproep. In september wil de dorpsraad hierop terug komen. Heb je ideeën of gedachten hierover? Laat ons dat dan weten. Ben je wat visueler aangelegd? Dan kan je het ook in foto’s of afbeeldingen laten zien!

Klaas Zijp, waarnemend voorzitter
Lya de Graaf, secretaris
Pieter Jan Loman, penningmeester
Piet Beets, lid

Gezien alle plannen m.b.t. de fusie komen er allerlei vraagstukken op de bewoners van de Beemster af. Zoals welke waarden staan voor de Beemster en wil je behouden? ZOB2 wat zou je graag gerealiseerd willen in ZOB2 aan woningen, openbare ruimte en noem maar op.
 Wij zoeken mensen om mee te denken en wellicht projectgewijs met ons mee te denken.

Op maandag 28 mei houdt de dorpsraad Zuidoostbeemster haar jaarvergadering.

De vergadering vindt plaats in de recreatiezaal van Zuiderhof (Zuiderhof 16).

Agenda

1)    Opening door Klaas Zijp

2)    Vaststellen agenda

3)    Mededeling wethouder Aagje Zeeman

4)    Hoe verder als dorpsraad gezien het halveren en stopzetten subsidie 2019

5)    Mededelingen:

 • – toelichting financiële situatie
 •  – versterking bestuur
 • – steek energie in de buurt

6)    Afscheid voormalig voorzitter Evelien de Vries

7)    Rondvraag

Download ook de Agenda

A.C. de Graaf (Lya) secretaris
Purmerenderweg 101A, tel: 0299 438617

Tijdens een vergadering van de dorpsraad kwam de overlast die veroorzaakt wordt door
hondenpoep, met name rondom de school aan het Middenpad, aan de orde.

In de jaarvergadering bleek dat meerdere bewoners zich ergeren aan het niet opruimen
van de poep en is het Middenpad niet de enige plek waarover geklaagd wordt.
Op zoek naar een oplossing heb ik met een aantal hondenbezitters gesproken.

En ja er zijn er, gelukkig veel, die wel opruimen. Wat een nadeel hiervan is, is dat men de gebruikte
zakjes niet makkelijk kwijt kan. Vanwege de bezuinigingen op de groenvoorzieningen zijn er
in Zuidoostbeemster weinig afvalbakken.

Mogelijke oplossingen van deze ergernis zijn:

 • ruim a.u.b. de poep van uw hond(en) op
 • spreek de hondenbezitters, die zich hier niet aan houden, er op aan
 • adopteer een vuilnisbak.

Vorige week zijn er rondom de school tegels geplaatst met het opschrift “hond in de goot”,
zoals door een van de buurtbewoners tijdens de vergadering van de dorpsraad
gesuggereerd werd.

Mocht dit alles niet lukken dan is er altijd nog de mogelijkheid om contact op te nemen met
het klacht contact nummer van de gemeente: 452452 om daar te melden wie degenen zijn
die blijvend voor overlast zorgen.

Voor alle duidelijkheid, wij van de dorpsraad zijn absoluut niet tegen honden!