De bijeenkomst werd druk bezocht, maar door opvallend weinig jongeren. Juist voor hen zijn de bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van Zuidoostbeemster van belang.

De getoonde voorkeursvariant, te vinden op de website visie van beemster, is gebaseerd op de participatie van bewoners en andere belanghebbende. 250 personen hebben gereageerd op de 3 gepresenteerde varianten: een compact dorp, een groen dorp of een ontwikkeld dorp.

Het beeld van een dorp wil zeggen een echt dorp geen buitenwijk van Purmerend. Dorps is een lage dichtheid wat bouwen betreft, met niet alleen ruimte om de woningen maar ook groen en ruimte om elkaar te ontmoeten. Verder is belangrijk da de polder- en waterstructuur gehandhaafd blijven en dat er mogelijk is om in het dorp door te groeien wat wonen betreft.

Bij het opstellen van een voorkeursvariant is rekening gehouden met draagvlak, vakinhoudelijke voorstellen en niet onbelangrijk de financiële kant van de ontwikkelingen.

Uit de gehouden bijeenkomsten is gebleken dat er weinig interesse is voor verdichting in de huidige kern van Zuidoostbeemster. Men is voorstander van het behouden van de huidige groenplekken. Uitzondering vormt de locatie van het huidige Van der Valk. Met ter tijd wordt dit gezien als een geschikte plek voor senioren wonen. Het huidige Jonk terrein wordt gezien als mogelijkheid voor het clusteren van een aantal voorzieningen zoals: een school, eventuele zorgvoorzieningen en een
buurtsuper/winkel.

Verder is er gekeken naar uitbreiding van sportfaciliteiten ter hoogte van de huidige sportvelden, waarbij niet alleen gedacht wordt aan voetbal.

Wat de huidige wegen Purmerender- en Zuiderweg; deze zullen worden ingericht als 30 km wegen. Er is sprake van een brug richting Burg. Kooimanweg en een nieuwe weg tussen de Zuiderweg en de aan te leggen rotonde.

Er is ook gekeken naar alternatieve fiets- en wandelroutes. Het fietsgebruik van de Oostdijk bevorderen door het autoverkeer te verminderen om de fietsers te ontlasten. Een en ander leidde tot veel emotie met name de genoemde brug over de ringvaart. Tijdens eerdere bijeenkomsten is gebleken dat er vanuit de bewoners weinig steun voor deze
constructie is. Groot is dan ook de verbazing/verontwaardiging dat die opnieuw wordt opgevoerd.

Ook werd er geïnformeerd naar de betrokkenheid van de gemeente Purmerend. Men is daar op de hoogte van en betrokken bij de huidige plannen. Na de centrale inleiding was er de mogelijkheid om de voorkeursvariant uitgebreid te bekijken. Waarbij vragen en opmerkingen beantwoord werden. Niet altijd tot volle tevredenheid van de geïnteresseerden.

Het vervolg is:

 • tot 1 maart kan men reageren via de website;
 • er is wekelijks een spreekuur in het buurthuis op dinsdagmiddag van 14-16 uur;
 • 19 mei wordt het voorstel gepresenteerd in de raad en de verschillende commissies;
 • op 2 juni zal er een besluit genomen worden op de visie.

Donderdagavond, 21 november vond de laatste bijeenkomst over de visie op Zuidoostbeemster plaats. Centraal stond deze keer: Verkeer en Bereikbaarheid.

Net als bij de 2 voorgaande bijeenkomsten was de belangstelling gering.
Het ging met name om de Purmerenderweg en de Zuiderweg.
Mogelijke oplossingen die werden aangedragen:

 • Snelheid verhogen naar 50 kilometer en handhaven!
 • Maak beide wegen alleen toegankelijk tijdens de spitstijden voor de bewoners, à la
  Den Ilp.

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Hieronder kunt u het volledige verslag lezen door Urhahn opgesteld.

Inleiding

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Voorzieningen, Werk en Dorpsplek. Deze themabijeenkomst is een van de drie bijeenkomsten waarvoor de gemeente Zuidoostbeemsterlingen uitnodigt om mee te denken over de toekomstige inrichting van hun dorp. Tijdens deze avond in woonzorgcentrum Zuiderhof hebben 43 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven over de toekomst van voorzieningen, werk en een dorpsplek in Zuidoostbeemster. In dit verslag laten we u de opbrengsten van deze avond zien. Alle informatie over de Visie van Zuidoostbeemster vindt u op www.visievanbeemster.nl.

Stellingen

Op 7 stellingen en twee vragen hebben deelnemers via een stemkastje hun mening gegeven.
Aantal deelnemers: 43

StellingenHelemaal eensEensOneensHelemaal oneensNiet gestemd
1.Voor alle bedrijven die nu in Zuidoostbeemster gevestigd zijn,
moet ook in de toekomst plaats zijn in het dorp.

Veel positieve reacties, maar het woord ‘moet’ in de stelling
zou anders moeten:’ in overleg’
.

1316653
2. Bedrijven die veel ruimte innemen maar weinig arbeidsplaatsen
bieden, moeten wijken voor woningbouw.

Gevarieerde reacties tussen eens en oneens. De vraag is
of dit ook boeren betreft.

5132050
3. De basisschool moet uitbreiden in Zuidoostbeemster II.

‘Er is daar geen plek. Het zal wel elders moeten worden uitgebreid’.
‘Niet proppen, ook ruimte voor groen bewaren’.

1216384
4. Het aanbod aan gezondheidsfuncties moet worden uitgebreid.

Hier is vrijwel iedereen het over eens.

1719223
5. In Purmerend is voldoende aanbod aan culturele activiteiten, dat
hoeft niet ook in Zuidoostbeemster.

Veel mensen zijn het mee eens, maar een tegengeluid geeft aan dat
cultuur een onderdeel van de samenleving is en daarom belangrijk
voor het dorp.

918853
6. Er moet in Zuidoostbeemster een supermarkt komen.

Applaus. Maar evengoed enkele tegenstemmers.

226582
7. Voorzieningen die op kinderen zijn gericht, moeten bij de
basisschool gevestigd zijn.

Opvang kan juist ook op een plek aan de rand van het dorp,
meer in het groen.

1916143
8. Uitgaande van een sterk dorp willen wij een dorpsplein
met voorzieningen
(winkels, supermarkt, ed.) op locatie: a) ZOB II
b) Locatie Jonk (Purmerenderweg)
c) Geen voorkeur
d) Ik wil geen dorpsplein.
-61988
9. Welk type dorpsplein heeft uw voorkeur?
a) Type 1 (verblijfsplein met enkele
winkels)
b) Type 2 (verblijfsplein met enkele
winkels en woningen erboven)
c) Type 3 (verblijfsplein met enkele
winkels, zorgfuncties en school)
d) Type 4 (verblijfsplein met woningbouw)
-910172

Input vanuit de tafelgesprekken

Aan vijf tafels zijn ideeën besproken en initiatieven opgehaald. Hieronder worden deze per onderwerp weergegeven.

Zorgvoorzieningen

 • Bestaande voorzieningen verbeteren.

 • Uitbreiding/nieuwe voorzieningen clusteren: huisarts, fysio, apotheek, tandarts.

 • Van Der Valk-locatie is kansrijk voor geclusterde voorzieningen (let op parkeren).

 • Meer zorgvoorzieningen in het dorp is minder verkeer richting Purmerend.

 • Zorg- en winkelprogramma bij elkaar op centrale plek in dorp.

 • Let op bereikbaarheid: bushalte.

 • Voorzieningen hoeven niet bij elkaar.

Multifunctioneel Centrum (MFC)

 • Twee scholen. Nieuwe school bij nieuwe woningen.

 • Eén school zodat kinderen uit het dorp elkaar leren kennen.

 • Kinderopvang hoeft niet te worden gecombineerd met school. Spreiden kan zorgen voor aantrekkelijke plekken.

 • Huidige MFC functioneert niet goed. Gebouw leent zich niet voor mengvorm.

 • Betere voorzieningen voor dansschool: spiegels.

 • Uitbreiden met muziekschool.

 • Plek voor feesten die geen overlast voor andere functies geeft.

 • Meer groen op het schoolplein.

 • Openstellen voor bijvoorbeeld bevallingscursussen.

 • Een geheel nieuw MFC in Zuidoostbeemster II. Dit is een verbindende schakel.

 • Bij een nieuw MFC een buurthuis aan de buitenzijde (goed bereikbaar).

 • Bij nieuwe MFC goede en veilige verkeer- en parkeeroplossing vormgeven.

 • Capaciteit voor kinderopvang, zodat er geen lange wachtlijsten zijn.

 • Een tweede school met ander type onderwijs (Vrije School, Jenaplan, Dalton).

Winkels

 • Samen met een Dorpsplek op locatie Jonk (centrale ligging).

 • In Zuidoostbeemster II (ZOB II), maar afhankelijk van komst woningen. Geen woningen is geen winkels.

 • Voorzieningen in ZOB II zijn goed en veilig in te passen.

 • Winkels en zorg combineren.

 • Buurtsuper in ‘oude kom’.

 • Buurtsuper op plek Dijt. Eventueel met zorgfuncties combineren.

 • Buurtsuper in buurt van school.

 • Een Jumbo in plaats van Deen of Vomar.

 • Buurtsuper op plek van huidige volkstuinen.

 • Buurtsuper net ten noorden van Noorderpad (tegenover tankstation).

 • Geen (extra) horeca.

 • Kleinschalig houden. Basisvoorzieningen. Ontmoeten centraal.

 • Pinautomaat.

Werk

 • Bestaande bedrijven (ook de grootschalige) mogen blijven. Zijn onderdeel van het dorp.

 • Garage Dijt heeft door geparkeerde auto’s (negatieve) invloed op verkeersveiligheid van Purmerenderweg.

 • Niet meer bedrijvigheid in dorp (verkeersdruk, fijnstof, veiligheid).

 • Bedrijvigheid OK, maar altijd kleinschalig (passend in het dorp).

 • Mengvormen van werken en wonen op meerdere plekken mogelijk maken.

 • Van ’t Hek brengt veel zwaar verkeer met zich mee. Niet wenselijk.

 

Plek

 • Bij het woonzorgcentrum Zuiderhof zijn al bankjes als aanleiding voor ontmoetingen, maar functioneren slecht.

 • Potentiele plek: terras bij Zuiderhof.

 • Een plek voor ontmoeten moet je organiseren. Dat vraagt geld en begeleiding van de gemeente.

 • Plek in het centrum van het dorp: omgeving Boss restaurant.

 • Met winkels op locatie Jonk.

 • In ZOB II tussen Volgerweg en Noorderpad, in combinatie met school, kinderopvang.

 • Een plek moet sfeer hebben en verleiden: groen, aandacht voor architectuur.

 • Supermarkt als ontmoetingsplek (koffiepunt). Altijd open.

 • Meerdere plekken. Vooral ook groen en spelen, bijvoorbeeld een klimpark of natuurspeeltuin.

 • Plekken waar kinderen kunnen ontdekken.

 • Pluktuin (met dieren?) als verbinding van heden en verleden.

 • Omruilen turnhal en bar, zodat er een horecagelegenheid kan komen. Dit is mogelijkheid voor ontmoeten.

 • Ontmoeten is belangrijk. Maak een plek als combinatie van de 4 getoonde referenties.

 • Ook ruimte voor culturele functies.


Divers

 • Op plek van Van der Valk geen grootse ontwikkelingen.

 • Op plek van Van der Valk geen winkels.

 • Locatie Van der Valk behouden/creëren als mooie entree naar het dorp.

 • Van Der Valk transformeren voor ouderenhuisvesting.

 • Zuiderweg autoluw of eenrichting.

 • Purmerenderweg autoluw maken.

 • Meer nieuwbouw is langer werkverkeer in dorp. Verkeersveiligheid!

 • Zonder aanvullende infrastructuur geen ZOB II.

 • Extra brug richting Purmerend.

 • Meer water.

 • Handhaven historische structuren.

 • Wandel- en fietsroutes voor recreatie.

 • Er wordt parkeerdruk vanuit Purmerend ervaren.

 • Vrij liggende fietspaden langs Purmerenderweg.

Voorstellen uit de tafelgesprekken

Uit elk tafelgesprek zijn een of twee voorstellen gepresenteerd waarvoor alle deelnemers hun waardering op een schaal van 1 tot en met 10 hebben gegeven.

 1. In een onlinewereld is behoefte aan een ontmoetingsplek.

  • ‘Ontmoeten’ is een terugkerend thema. Dit is onderdeel van dorps wonen

  • Gemiddelde waardering: 7,9

 2. Groen en water voor jongeren terug laten komen als verwijzing naar de structuur die bij de drooglegging is ontstaan.

  • Cultuurhistorie wordt alom gewaardeerd.

  • Potentie voor karakteristieke openbare ruimte.

  • Gemiddelde waardering: 7,6

 3. Omgeving van Bossrestaurant is het zoekgebied voor een nieuw dorpscentrum.

  • Wordt herkend.

  • De vraag is of hier wel ruimte is.

  • Gemiddelde waardering: 6,6

 4. Centrale zone waar verspreid diverse voorzieningen gerealiseerd worden met een diverse kwaliteit van afwerking.

  • Nog moeilijk voor te stellen wat dit inhoudt.

  • Gemiddelde waardering: 6,5

 5. Voorzieningen kunnen verspreid zijn in het dorp: terras bij het Zuiderhof en een dorpswinkel (lokale producten en eerste benodigdheden) op de locatie van Dijt.

  • Naast concentratie is een spreidingsmodel ook denkbaar.

  • Gemiddelde waardering: 6,2

 6. Als mensen in het dorp naar de huisarts of supermarkt kunnen, laten ze de auto staan.

  • ‘Mens is een gewoontedier.’

  • Gemiddelde waardering: 6,1

De volgende themabijeenkomsten:

 

7 november 2019 – Wonen en Leefbaarheid
21 november 2019 – Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid.

Denk mee en meld u aan via www.visievanbeemster.nl.

Op donderdagavond vond de 1 ste bijeenkomst van de 3 geplande bijeenkomsten plaats waar
bewoners van Zuidoostbeemster hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden
voor de toekomst van Zuidoostbeemster.
De op het eerste oog goed gevulde zaal bleek voor een deel gestaan uit toehoorders van de
verschillende politieke partijen en natuurlijk mensen die zich bezig houden met het
ontwikkelen van verschillende varianten voor Zuidoostbeemster.

De dorpsraad betreurt de geringe opkomst en roept de medebewoners op om aanwezig te
zijn op 7 en/of 21 november.

De avond was attractief georganiseerd. Er werden eerst 8 stellingen gepresenteerd waarop
de aanwezigen via een stemkastje konden stemmen. Daarna werden de aanwezigen in 4
groepen verdeeld om over verschillende onderwerpen verder te praten, zoals voorzieningen,
werk en dorpskern.

De meest opvallende uitkomsten van deze avond zijn:

 • zowel jongeren als ouderen zijn voorstander van een fysieke ontmoetingsplek in de
  Zuidoost;
 • een pleidooi voor een speelplek voor de oudere jongere gerelateerd aan de Beemster.

 

Heeft u een idee/mening dat in er iedere dinsdag een inloopspreekuur in het buurthuis van
13.30 – 16.00 uur. In november wordt er een keer een inloop georganiseerd in Zuiderhof om
bewoners van Zuiderhof de gelegenheid te geven hun ideeën over de Zuidoost te spuien.

Daarnaast zijn er de genoemde bijeenkomsten op:
7 november met als onderwerp wonen en leefbaarheid van 19.30-21.30 in Zuiderhof,
recreatiezaal;
21 november onderwerp verkeer en bereikbaarheid zelfde tijd en plaats
In de loop van de volgende week komt er een verslag van deze 1 ste bijeenkomst.

Heftige voorlichtingsbijeenkomst over de herinrichting Dirk Dekkerstaat en Hendrik
Wagenaarstraat.

Een groot aantal bewoners/belanghebbenden waren afgekomen op deze bijeenkomst op
woensdagavond 16 oktober in Zuiderhof. Er was speciaal gekozen om deze bijeenkomst te
plannen in Zuiderhof zodat de bewoners van Zuiderhof de bijeenkomst konden bijwonen.
De Dirk Dekkerstraat word in 5 fasen heringericht. Dit is noodzakelijk omdat het riool
vervangen dient te worden. Dit houdt in:

 • gefaseerd opbreken van de rijbaan;
 • rijbaan bereikbaar na het aanleggen van het riool;
 • woningen en voetpaden bereikbaar door loopschotten;
 • doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid lang de Purmerenderweg;
 • busverkeer blijft bereikbaar;
 • bewoners worden tijdig geïnformeerd over hun bereikbaarheid.

T.a.v. deze plannen wordt bij elke fase een omleidingsroute aangegeven.
Opgemerkt werd dat mensen zelf een sluiproute zullen gaan zoeken in deze periode. Wat de
fietsers betreft is dat zeker aan te raden, gezien de drukte op de Purmerenderweg.
Als eerste kwam ter sprake dat niet alle belanghebbenden zijn geïnformeerd over de op
handen zijnde plannen. Daarnaast wordt er telkens weer verwezen naar de website waarop
de plannen in te zien zijn, terwijl veel oudere aanwezigen niet over deze mogelijkheid
beschikken.

Afgezien van de vragen over waar men moet parkeren in deze periode waren er vragen over
hoe de bewoners van Zuiderhof veilig van hun parkeerplaats bij hun huis en v.v. kunnen
komen. Daarnaast spraken de bewoners hun bezorgdheid uit over de trillingen die in hun
huizen te voelen zijn met betrekking tot het aanbrengen van verhogingen in het wegdek.
Er is toegezegd dat er in overleg met de bewoners foto’s gemaakt zullen worden van de
huidige staat van hun huizen. Eerder hebben verschillende bewoners te kennen gegeven dat
zij, gezien de trillingen, geen voorstanders zijn van het aanbrengen van plateau’s in het
wegdek.

Ook de nieuwe ondergrondse vuilcontainers en de manier waarop deze door niet-bewoners
worden gebruikt en de manier van legen kwamen ter sprake.
Er werd geïnformeerd of er, als alles openligt, meteen glasvezel aangelegd gaat worden.
Helaas is dat niet het geval.

Tevens kwam de hoge snelheid waarmee men over de Dirk Dekkerstraat “racet” ter sprake.
Er werd voorgesteld om als bewoners van Zuidoostbeemster daar gezamenlijk actie op te
ondernemen.

Tijdens de werkzaamheden wordt er iedere dinsdagmorgen een inloopspreekuur gehouden
van 10 – 11 uur in de directie unit die staat aan het begin van de weg naar de Nieuwe
Tuinderij Oost.

Het is ook mogelijk om vragen te stellen via dirkdekkerstraat@beemsternet.nl of
omgevingsmanagement@purmerend.nl

Niet alle aanwezigen vonden dat hun vragen en opmerkingen afdoende behandeld zijn met
als gevolg dat men niet overtuigd is van een goed verloop van de werkzaamheden.

Veel mensen hebben al gebruikt gemaakt van de website: visievanbeemster.nl. om hun
mening te geven over wat zij belangrijk vinden voor de verdere ontwikkeling van
Zuidoostbeemster

Om de plannen t.a.v. wensen, ambities en verdere vormgeving uit te werken worden er drie
bijeenkomsten georganiseerd in Zuiderhof, Zuiderhof 16 Zuidoostbeemster.

De bijeenkomsten zijn op:

 • 24 oktober met name over Voorzieningen, Werk en Dorpsplek;
 • 7 november staan de thema’s Wonen en Leefbaarheid centraal;
 • 21 november wordt gesproken over Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid.

 

Leden van de dorpsraad zullen hierbij ook aanwezig zijn en hopen op grote belangstelling
van medebewoners Zuidoostbeemster.

De bijeenkomsten zijn gepland van 19.30 – 21.30 uur.

Tot dan

Op 15 juli is de dorpsraad, op eigen verzoek, geïnformeerd over de voortgang met
betrekking tot bushaltes voor lijn 305 De Rijp – Amsterdam CS v.v.

Er liggen plannen voor een definitieve halte, komende vanuit Purmerend, bij het Middenpad
op 15 meter afstand van de ontsluitingsweg naar de Nieuwe Tuinderij Oost.

Tevens voor een tijdelijke halte richting Purmerend ter hoogte van het Zuiderpad.
Het idee is om deze plannen voor het eind van het jaar te realiseren.

De procedure luidt als volgt: er moet eerst een verkeersbesluit over deze plannen genomen
worden door het college. Als het besluit wordt vastgesteld worden de plannen voorgelegd
aan de bewoners. Zoals bij alle gemeentelijke plannen is er sprake van 6 weken bezwaartijd.

Herinrichting Purmerenderweg, Buslijn 305, hondenpoep, A7, financiën, en nog veel meer. Benieuwd naar de stand van zaken? Wat er is besproken? En wat er is besloten? Lees het allemaal in ons concept jaarverslag .

 

Het is weer zover. Op maandag 4 maart a.s. houdt de dorpsraad de jaarvergadering.
Wij stellen voor om de volgende punten te bespreken, in willekeurige volgorde:

 • Herinrichting Purmerenderweg
 • Stand van zaken m.b.t. A7
 • Buslijn 305
 • Nieuwbouw Nieuwe Tuinderij Oost
 • Bouwplannen t.a.v. ZOB II
 • Breedband
 • Jaarverslag 2018

De vergadering wordt gehouden in Zuiderhof, Zuiderhof 16 en start om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Agenda
1) Opening + vaststellen agenda

2) Breedband, toelichting Frank van Boven

3) Inrichting Nieuwe Tuinderij Oost
stand van zaken m.b.t de geuite wensen bewoners in 2017

4) Buslijn 305

5) A7

6) Herinrichting Purmerenderweg

7) Herinrichting Dirk Dekkerstraat

8) Opstellen gebied ontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster 2019/2020,
toelichting wethouder Zeeman

9) Rondvraag

Download ook de agenda als PDF. Lees ook de brief d.d. 28 januari die wij hebben gestuurd aan de wethouders dhr. Butter en mw Zeeman.

Concept jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster 2018

Op 1 augustus jl. hebben namens de Dorpsraad Zuidoostbeemster, Klaas Zijp, Pieter Jan
Loman en Lya de Graaf, namens de buurtvereniging Zwaansvliet Ellen van de Horssen en
Petra Thenu, gesproken met wethouder Butter en beleidsmedewerker Bos over buslijn 305

Besproken is:

De overlast die ervaren wordt door omwonenden zonder te kunnen profiteren van de

Er is gesproken over een mogelijke alternatieve route totdat de bushalte op de
Purmerenderweg gerealiseerd is. Hiervoor zijn geen mogelijkheden gevonden zonder de
kern van Middenbeemster te belasten. Om de Purmerenderweg te kunnen ontlasten zou de
bus in Middenbeemster moeten keren. Dat kan alleen als de bus een lus maakt over het
marktplein. De geopperde suggestie om een halte te creëren onder het viaduct
Middenbeemster werd als niet realistisch van de hand gewezen.
De wethouder spreekt de verwachting uit dat er na het zomerreces een oplossing gevonden
wordt om een bushalte te kunnen realiseren.
Er wordt ook nagedacht over een halte ter hoogte van de voetbalvelden.

– De onveiligheid van de Purmerenderweg en de mogelijke herinrichting van deze weg.

Geopperd werd de mogelijkheid om à la Landsmeer een inrijverbod in te stellen tussen 7 en
9 uur in de morgen en tussen 16 en 19 uur in de middag om zo het sluipverkeer tijdens de
spits te voorkomen.

Hoewel verkeer komend van rechts voorrang heeft leidt dit in de praktijk tot vervelende
situaties. Er wordt voorgesteld om langs de Purmerenderweg en Zuiderweg bij de zijstraten
een bord te plaatsen met : ‘rechts heeft voorrang’.

– Te hard rijden

Gesproken is over de mogelijkheid kentekens van auto’s die te hard rijden te noteren en te
publiceren. In het kader van de privacywetgeving is dit niet mogelijk.

– Fietspad(en)

Er is ook al gepleit om het fietspad langs de Purmerenderweg richting Oosthuizen door te
trekken.

Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om aan het eind van de
Volgerweg een fietspad te creëren richting Noorderpad om zo een veilige fietsroute voor
schoolkinderen mogelijk te maken.

[embedyt] //www.youtube.com/watch?v=eRZspIF9vjg[/embedyt]