Op 20 november 2016 hebben wij een informatiebijeenkomst gehad. U kunt hier het verslag lezen.

Op 12 december 2016 hebben wij een bijeenkomst gehad met wethouder Butter. U kunt hier het verslag lezen.

Op 30 december hebben wij een brief gestuurd over het bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad. U kunt hier de brief teruglezen.

Op maandagavond 10 oktober 2016 organiseren gemeente, Dorpsraad Zuidoostbeemster en Stichting Beemstergroen een informatieavond voor bewoners van Zuidoostbeemster over de toekomstplannen van Rijksweg A7 langs Beemster. De avond vindt plaats in de recreatieruimte van Zuiderhof en start om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30.

Toelichting
Wethouder Dick Butter zal meer vertellen over de nieuwe aansluiting Purmerenderweg met N244 naar de A7 en van Rijkswaterstaat is Steven Voest aanwezig. Hij gaat dieper in op de verschillende ideeën over de herindeling van de A7 langs Zuidoostbeemster.

Wij zien u graag op 10 oktober. Koffie en thee staan voor u klaar.

2015-2016 Jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster

 

 

 

2014-2015 Jaarverslag Dorpsraad Zuidoostbeemster

 

Bespreking vervolg dorpsvisie met de werkgroepen en het Vervoer en Verkeer Plan met wethouder Butter.

Agenda volgt.

 

2013 Jaarverslag

We willen graag een lijst met e-mail adressen aanleggen van bewoners binnen het Dorpsraadgebied. Indien u (nog) niet beschikt over een e-mail adres dan willen wij graag uw naam en adres met eventueel een telefoonummer.

De bedoeling is dat wij af-en-toe een mailtje of een brief sturen bijvoorbeeld: 

 • als er voor de Zuidoostbeemster  belangrijke informatie is
 • we je uitnodigen voor de jaarvergadering
 • er iets bijzonders aan de hand is in de Zuidoostbeemster

 Deze e-mail lijst wordt uitsluitend hiervoor gebruikt en wij zullen deze adressen dus ook niet voor andere doeleinden beschikbaar stellen.

Als je het belang daarvan inziet, stuur dan svp een mail of benader ons secretariaat.

 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Zuidoostbeemster

14-09-2011

Aanwezigen dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest, K. Zijp, E. deVries
Bewoners  Hans Vallentgoed
Begeleiders L. Overman
Afwezig

 

Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er worden geen nieuwe agendapunten aangedragen.

Notulen

Er wordt gevraagd om in de volgende notulen alle vergaderdata te vermelden.
De notulen worden goedgekeurd.

Inbreng dorpsbewoners

Henk Vallentgoed woont naast het trapveldje van school en heeft veel last van hangjongeren op het trapveldje. Hij heeft de jongeren aangesproken en een brief gestuurd naar de gemeente en heeft voorgesteld om het veld afsluitbaar te maken.
De overlast is vooral op zomerse dagen en beperkt zich tot de 3 huizen die hier achter liggen. We blijven dit volgen.

Mededelingen/nieuws vanuit de wijk

Piet heeft de technische dienst gebeld vanwege de graffiti, na een paar keer heen en weer gestuurd te zijn kwam hij uiteindelijk bij de technische dienst uit. Deze melde dat zij dit pas na aangifte bij de politie oppakken. De dorpsraad vindt dat dit ook zonder aangifte bij de politie opgepakt dient te worden en zal hierover contact opnemen met de gemeente (Aktie Mario)

Piet meld dat het fietspad op de zuiderweg slecht is vanwege boomwortels. Francis meldt dat de gemeente 4 a 5 keer per jaar goten schoonmaakt en vind dat dit vaker moet.
Francis meldt dat de stoepen over het algemeen erg slecht zijn en daardoor moeilijkheden oplevert voor mensen met een rollator.

Evaline meldt dat het zwembad snel gesloopt zal worden, waarschijnlijk volgende week al en dit zal ongeveer 10 weken duren tot uiterlijk 2 maart. Dit gebeurt vanuit een bouwweg vanaf de Purmerenderweg.

Jan is bij de gemeente geweest met leden van het burgerinitiatief Zuiderweg. Er zullen versmallingen aangebracht worden om het verkeer af te remmen. De bewoners kunnen zich vinden in de voorgestelde oplossing.

Evaline meldt dat de Neckerzoom een eigen stichting heeft die zich bezig houd met het initiatief van glastuiners die daar woningbouw willen.

Ingekomen stukken.

De volgende zaken zijn binnengekomen en aan de dorpraad doorgestuurd.
Beantwoording van de vragen van de dorpsraad aan de gemeente.
Communicatieplan van de gemeente.
Info over de sloop van de oude spelemei
VvKk cursussen voor dorpsraadsleden
VvKk toestand openbaar vervoer.
Agenda raad en commisie vergaderingen (zal voortaan direct doorgestuurd worden.)

Financiën

De rekening is geopend bij de Triodos bank.
Jan heeft daar een bankpasje van. Ook Mario is gemachtigd voor deze rekening en kan ook via telebankieren hierbij.
De gemeente heeft de subsidie overgemaakt.

Behandeling actielijst/puntenlijst gemeente.

 • Verkeersituatie Middenpad.
  Dit punt was niet opgestuurd naar de gemeente maar is behandeld in een infoavond die in de school plaats vond vanwege het bouwverkeer.
 • Zwerfvuil.
  Wordt niet opgepakt door de gemeente. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Maaien.
  Indien we het te lang vinden duren dan bellen we de technische dienst.
 • Graffiti
  Zie mededelingen
 • Wijkagent
  Evaline vraagt wat handhaving in de Zuidoost betekent.

Communicatie en PR

Frances stond in de zondagochtendkrant verder is de vergadering nu ook in de binnendijks aangemeld.
Zij zal proberen ons deel van de website te beheren.
Jan wil wel het financiele deel van de website beheren.
Voor het aanleveren van fotos wordt er afgesproken dat we dinsdagavond 20 sept. 20:00 fotos in het dorpshuis van ons laten maken.
Iedereen levert een stukje over zich zelf aan bij Frances zodat dit op de website kan komen.

Rondvraag

Frances kreeg papieren van de architect over de oude bloeiende peerelaar. Dit wordt in kleine kring getoond en Frances heeft gevraagd om hier bij te mogen zijn.
Piet meldt dat er een kabel is aangelegd voor van het Hek voor het internet. Hij vraagt zich af of hij ook aangesloten wordt. Renny zal aan Jos Dings vragen wat de ontwikkelingen zijn. Evaline meldt dat de brandweerkazerne is in de raad aan de orde geweest. We blijven dit volgen. Luc blijft wel beschikbaar om advies te keven via de KkVk, deze wordt gesubsidieerd door de provincie. Hij zal niet meer aanwezig zijn. Hij wordt bedankt voor zijn bijdrage.

Actielijst Nr Actie Eigenaar Datum Datum af
1 Aanpassen organisatievoorstel Renny 20-06-11
2 Melden vergaderdata aan de binnendijks Frances 20-06-11
3 Maken website Dick E. 20-06-11
4 Aanpassen puntenlijst en doorsturen naar de gemeente Renny Mario 20-06-11

 

Volgende bijeenkomsten
Maandag 31 oktober 2011
Maandag 12 december 2011
in de boomgaard.

 

Verslag bijeenkomst

Dorpsraad Zuidoostbeemster

 

20-06- 2011aanwezige dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest
bewoners
begeleiders L. Overman
afwezig K. Zijp, E. de Vries

 

Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Er zijn geen extra agendapunten.

Notulen

Er zal bij de aanwezig onderscheid worden gemaakt in leden van de dorpsraad en bewoners.
Het verslag wordt goedgekeurd.

Organisatie dorpsraad

De organisatie dorpsraad wordt a.d.h.v. het voorstel van Renny doorgenomen.
Renny zal deze aanpassen (Actie 1 Renny).
Er wordt gediscuteerd hoe we de vergadering het beste kunnen indelen.
De vergaderdata zal in de binnendijks vermeld worden (actie 2 Frances).
Frances zal de communicatie verzorgen.
Het maken van de website zal door Dick Ernsting opgepakt worden (actie 3 Dick).

Puntenlijst gemeente

De lijst met punten voor de gemeente wordt doorgesproken.
Besloten wordt om niet individuele zaken aan te kaarten, maar dat de punten een meerderheid in de dorpsraad moet hebben voordat het ingediend wordt.

De volgende punten worden aangenomen.

 • Verkeerssituatie Middenpad
 • Zwerfvuil
 • Maaien van braak liggend land
 • Graffiti
 • Is er een wijkagent voor de Zuidoostbeemster

Renny zal de lijst aanpassen, waarna Mario deze naar de gemeente stuurd. (actie 4 Renny en Mario)

Financiën

Binnen 2 weken is de rekening binnen van de Triodos bank.
Na het doorgeven van ons bankrekeningnummer kan Cees Jongens de subsidie overmaken.

Ingebrachte agendapunten

 • Brand Wilgenhoek.
  Informatie is terug te vinden in de commisievergadering van de gemeente.
 • Fusie Purmerend.
  Wordt later behandeld.

Er moet een plan opgesteld worden wanneer we bij elkaar komen en dit moet in de binnendijks komen. Dick Ernsting zal een website bouwen.

Rondvraag

 • Luc meldt nog 1 keer aanwezig te kunnen zijn vanwege beschikbaar budget.
  Mischien kan hij nog wel wat betekenen via VvKk.
 • Mario vraagt hoe we Jos Dings meer bij de dorpraad kunnen betrekken.
Actielijst Nr
Actie Eigenaar Datum Datum af
1 Aanpassen
organisatievoorstel
Renny 20-06-11  
2 Melden
vergaderdata aan de binnendijks
Frances 20-06-11  
3 Maken website
Dick E. 20-06-11  
4 Aanpassen
puntenlijst en doorsturen naar de gemeente
Renny Mario
20-06-11  

 

 Verslag bijeenkomst  Dorpsraad in oprichting Zuidoostbeemster

Datum: 25 mei 2011

Bewoners: A. Bartels, P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, E. deVries, Fr. Heijmans, J. Schouten, J. Roest Begeleiders:L.Overman

Afwezig: K. Zijp

 

Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld.

Verslag 4 april

Het verslag wordt goedgekeurd.

Samenstelling

Jan Roest geeft aan dat hij wel penningmeester wil zijn.
Evaline de Vries wordt vice voorzitter.
Een overzicht zal nog gemaild worden.

Aanstelling dorpsraad

Deze is 31 mei. Iedereen dient aanwezig te zijn.
Voorbeelden van taken zijn zaken de dreigen te verdwijnen op een vroeg stadium aan te kaarten.
Er wordt gevraagd of communicatie namens de dorpraad met een cc naar het bestuurd wordt gedaan.

Nieuws uit de wijk.

 • De info avond over de bouwplannen van de bloeiende perelaar was goed bezocht en dit werd als positief ervaren.
 • Op de site van Sophar stonden woningen langs de snelweg.
 • Brandweerkazerne, Jan Schouten zal navragen bij een kennis van zaanstreek/waterland over informatie waaruit blijkt of deze wel noodzakelijk is.
 • Evaline wil de regelgeving weten waarom het plan Slot niet klimaat neutraal gebouwd kan worden. Wat doen ze om het fijnstof buiten te houden. Het ontwerp van het huis zou geluidswerend moeten zijn.

Publiciteit

Er moet een plan opgesteld worden wanneer we bij elkaar komen en dit moet in de binnendijks komen. Dick Ernsting zal een website bouwen.

Rondvraag

 • Jan R. stelt dat het middenpad nog onveilig is.
 • Piet B. vraagt wie de graffiti verwijderd. Te grote borden schijnen niet van de gemeente te zijn. Wie is het aanspreekpunt. Piet zal dit navragen bij de gemeente.
 • Francis stelt dat er te weinig afvalbakken zijn.
 • Francis vraagt wanneer de aansluiting Purmerenderweg en N244 komt. Er zou een convenant zijn dat die er zou komen.
 • Jan R. heeft een artikel gelezen over een belevingsonderzoek en wil de resultaten hiervan weten.
 • Er wordt besloten dat de secretaris het aanspreekpunt is voor gemeente.

Volgende bijeenkomst

Maandag 20 juni 2011