Op donderdagavond vond de 1 ste bijeenkomst van de 3 geplande bijeenkomsten plaats waar
bewoners van Zuidoostbeemster hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden
voor de toekomst van Zuidoostbeemster.
De op het eerste oog goed gevulde zaal bleek voor een deel gestaan uit toehoorders van de
verschillende politieke partijen en natuurlijk mensen die zich bezig houden met het
ontwikkelen van verschillende varianten voor Zuidoostbeemster.

De dorpsraad betreurt de geringe opkomst en roept de medebewoners op om aanwezig te
zijn op 7 en/of 21 november.

De avond was attractief georganiseerd. Er werden eerst 8 stellingen gepresenteerd waarop
de aanwezigen via een stemkastje konden stemmen. Daarna werden de aanwezigen in 4
groepen verdeeld om over verschillende onderwerpen verder te praten, zoals voorzieningen,
werk en dorpskern.

De meest opvallende uitkomsten van deze avond zijn:

 • zowel jongeren als ouderen zijn voorstander van een fysieke ontmoetingsplek in de
  Zuidoost;
 • een pleidooi voor een speelplek voor de oudere jongere gerelateerd aan de Beemster.

 

Heeft u een idee/mening dat in er iedere dinsdag een inloopspreekuur in het buurthuis van
13.30 – 16.00 uur. In november wordt er een keer een inloop georganiseerd in Zuiderhof om
bewoners van Zuiderhof de gelegenheid te geven hun ideeën over de Zuidoost te spuien.

Daarnaast zijn er de genoemde bijeenkomsten op:
7 november met als onderwerp wonen en leefbaarheid van 19.30-21.30 in Zuiderhof,
recreatiezaal;
21 november onderwerp verkeer en bereikbaarheid zelfde tijd en plaats
In de loop van de volgende week komt er een verslag van deze 1 ste bijeenkomst.

Heftige voorlichtingsbijeenkomst over de herinrichting Dirk Dekkerstaat en Hendrik
Wagenaarstraat.

Een groot aantal bewoners/belanghebbenden waren afgekomen op deze bijeenkomst op
woensdagavond 16 oktober in Zuiderhof. Er was speciaal gekozen om deze bijeenkomst te
plannen in Zuiderhof zodat de bewoners van Zuiderhof de bijeenkomst konden bijwonen.
De Dirk Dekkerstraat word in 5 fasen heringericht. Dit is noodzakelijk omdat het riool
vervangen dient te worden. Dit houdt in:

 • gefaseerd opbreken van de rijbaan;
 • rijbaan bereikbaar na het aanleggen van het riool;
 • woningen en voetpaden bereikbaar door loopschotten;
 • doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid lang de Purmerenderweg;
 • busverkeer blijft bereikbaar;
 • bewoners worden tijdig geïnformeerd over hun bereikbaarheid.

T.a.v. deze plannen wordt bij elke fase een omleidingsroute aangegeven.
Opgemerkt werd dat mensen zelf een sluiproute zullen gaan zoeken in deze periode. Wat de
fietsers betreft is dat zeker aan te raden, gezien de drukte op de Purmerenderweg.
Als eerste kwam ter sprake dat niet alle belanghebbenden zijn geïnformeerd over de op
handen zijnde plannen. Daarnaast wordt er telkens weer verwezen naar de website waarop
de plannen in te zien zijn, terwijl veel oudere aanwezigen niet over deze mogelijkheid
beschikken.

Afgezien van de vragen over waar men moet parkeren in deze periode waren er vragen over
hoe de bewoners van Zuiderhof veilig van hun parkeerplaats bij hun huis en v.v. kunnen
komen. Daarnaast spraken de bewoners hun bezorgdheid uit over de trillingen die in hun
huizen te voelen zijn met betrekking tot het aanbrengen van verhogingen in het wegdek.
Er is toegezegd dat er in overleg met de bewoners foto’s gemaakt zullen worden van de
huidige staat van hun huizen. Eerder hebben verschillende bewoners te kennen gegeven dat
zij, gezien de trillingen, geen voorstanders zijn van het aanbrengen van plateau’s in het
wegdek.

Ook de nieuwe ondergrondse vuilcontainers en de manier waarop deze door niet-bewoners
worden gebruikt en de manier van legen kwamen ter sprake.
Er werd geïnformeerd of er, als alles openligt, meteen glasvezel aangelegd gaat worden.
Helaas is dat niet het geval.

Tevens kwam de hoge snelheid waarmee men over de Dirk Dekkerstraat “racet” ter sprake.
Er werd voorgesteld om als bewoners van Zuidoostbeemster daar gezamenlijk actie op te
ondernemen.

Tijdens de werkzaamheden wordt er iedere dinsdagmorgen een inloopspreekuur gehouden
van 10 – 11 uur in de directie unit die staat aan het begin van de weg naar de Nieuwe
Tuinderij Oost.

Het is ook mogelijk om vragen te stellen via dirkdekkerstraat@beemsternet.nl of
omgevingsmanagement@purmerend.nl

Niet alle aanwezigen vonden dat hun vragen en opmerkingen afdoende behandeld zijn met
als gevolg dat men niet overtuigd is van een goed verloop van de werkzaamheden.

Veel mensen hebben al gebruikt gemaakt van de website: visievanbeemster.nl. om hun
mening te geven over wat zij belangrijk vinden voor de verdere ontwikkeling van
Zuidoostbeemster

Om de plannen t.a.v. wensen, ambities en verdere vormgeving uit te werken worden er drie
bijeenkomsten georganiseerd in Zuiderhof, Zuiderhof 16 Zuidoostbeemster.

De bijeenkomsten zijn op:

 • 24 oktober met name over Voorzieningen, Werk en Dorpsplek;
 • 7 november staan de thema’s Wonen en Leefbaarheid centraal;
 • 21 november wordt gesproken over Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid.

 

Leden van de dorpsraad zullen hierbij ook aanwezig zijn en hopen op grote belangstelling
van medebewoners Zuidoostbeemster.

De bijeenkomsten zijn gepland van 19.30 – 21.30 uur.

Tot dan