Notulen bijeenkomst Dorpsraad Zuidoostbeemster

14-09-2011

Aanwezigen dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest, K. Zijp, E. deVries
Bewoners  Hans Vallentgoed
Begeleiders L. Overman
Afwezig

 

Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er worden geen nieuwe agendapunten aangedragen.

Notulen

Er wordt gevraagd om in de volgende notulen alle vergaderdata te vermelden.
De notulen worden goedgekeurd.

Inbreng dorpsbewoners

Henk Vallentgoed woont naast het trapveldje van school en heeft veel last van hangjongeren op het trapveldje. Hij heeft de jongeren aangesproken en een brief gestuurd naar de gemeente en heeft voorgesteld om het veld afsluitbaar te maken.
De overlast is vooral op zomerse dagen en beperkt zich tot de 3 huizen die hier achter liggen. We blijven dit volgen.

Mededelingen/nieuws vanuit de wijk

Piet heeft de technische dienst gebeld vanwege de graffiti, na een paar keer heen en weer gestuurd te zijn kwam hij uiteindelijk bij de technische dienst uit. Deze melde dat zij dit pas na aangifte bij de politie oppakken. De dorpsraad vindt dat dit ook zonder aangifte bij de politie opgepakt dient te worden en zal hierover contact opnemen met de gemeente (Aktie Mario)

Piet meld dat het fietspad op de zuiderweg slecht is vanwege boomwortels. Francis meldt dat de gemeente 4 a 5 keer per jaar goten schoonmaakt en vind dat dit vaker moet.
Francis meldt dat de stoepen over het algemeen erg slecht zijn en daardoor moeilijkheden oplevert voor mensen met een rollator.

Evaline meldt dat het zwembad snel gesloopt zal worden, waarschijnlijk volgende week al en dit zal ongeveer 10 weken duren tot uiterlijk 2 maart. Dit gebeurt vanuit een bouwweg vanaf de Purmerenderweg.

Jan is bij de gemeente geweest met leden van het burgerinitiatief Zuiderweg. Er zullen versmallingen aangebracht worden om het verkeer af te remmen. De bewoners kunnen zich vinden in de voorgestelde oplossing.

Evaline meldt dat de Neckerzoom een eigen stichting heeft die zich bezig houd met het initiatief van glastuiners die daar woningbouw willen.

Ingekomen stukken.

De volgende zaken zijn binnengekomen en aan de dorpraad doorgestuurd.
Beantwoording van de vragen van de dorpsraad aan de gemeente.
Communicatieplan van de gemeente.
Info over de sloop van de oude spelemei
VvKk cursussen voor dorpsraadsleden
VvKk toestand openbaar vervoer.
Agenda raad en commisie vergaderingen (zal voortaan direct doorgestuurd worden.)

Financi├źn

De rekening is geopend bij de Triodos bank.
Jan heeft daar een bankpasje van. Ook Mario is gemachtigd voor deze rekening en kan ook via telebankieren hierbij.
De gemeente heeft de subsidie overgemaakt.

Behandeling actielijst/puntenlijst gemeente.

 • Verkeersituatie Middenpad.
  Dit punt was niet opgestuurd naar de gemeente maar is behandeld in een infoavond die in de school plaats vond vanwege het bouwverkeer.
 • Zwerfvuil.
  Wordt niet opgepakt door de gemeente. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Maaien.
  Indien we het te lang vinden duren dan bellen we de technische dienst.
 • Graffiti
  Zie mededelingen
 • Wijkagent
  Evaline vraagt wat handhaving in de Zuidoost betekent.

Communicatie en PR

Frances stond in de zondagochtendkrant verder is de vergadering nu ook in de binnendijks aangemeld.
Zij zal proberen ons deel van de website te beheren.
Jan wil wel het financiele deel van de website beheren.
Voor het aanleveren van fotos wordt er afgesproken dat we dinsdagavond 20 sept. 20:00 fotos in het dorpshuis van ons laten maken.
Iedereen levert een stukje over zich zelf aan bij Frances zodat dit op de website kan komen.

Rondvraag

Frances kreeg papieren van de architect over de oude bloeiende peerelaar. Dit wordt in kleine kring getoond en Frances heeft gevraagd om hier bij te mogen zijn.
Piet meldt dat er een kabel is aangelegd voor van het Hek voor het internet. Hij vraagt zich af of hij ook aangesloten wordt. Renny zal aan Jos Dings vragen wat de ontwikkelingen zijn. Evaline meldt dat de brandweerkazerne is in de raad aan de orde geweest. We blijven dit volgen. Luc blijft wel beschikbaar om advies te keven via de KkVk, deze wordt gesubsidieerd door de provincie. Hij zal niet meer aanwezig zijn. Hij wordt bedankt voor zijn bijdrage.

Actielijst Nr Actie Eigenaar Datum Datum af
1 Aanpassen organisatievoorstel Renny 20-06-11
2 Melden vergaderdata aan de binnendijks Frances 20-06-11
3 Maken website Dick E. 20-06-11
4 Aanpassen puntenlijst en doorsturen naar de gemeente Renny Mario 20-06-11

 

Volgende bijeenkomsten
Maandag 31 oktober 2011
Maandag 12 december 2011
in de boomgaard.