Verslag bijeenkomst

Dorpsraad Zuidoostbeemster

 

20-06- 2011aanwezige dorpsraad P. Beets, R. Ernsting, , M. Jonk, Fr. Heijmans, J. Roest
bewoners
begeleiders L. Overman
afwezig K. Zijp, E. de Vries

 

Opening en vaststelling agenda.

De vergadering wordt geopend en de agenda vastgesteld. Er zijn geen extra agendapunten.

Notulen

Er zal bij de aanwezig onderscheid worden gemaakt in leden van de dorpsraad en bewoners.
Het verslag wordt goedgekeurd.

Organisatie dorpsraad

De organisatie dorpsraad wordt a.d.h.v. het voorstel van Renny doorgenomen.
Renny zal deze aanpassen (Actie 1 Renny).
Er wordt gediscuteerd hoe we de vergadering het beste kunnen indelen.
De vergaderdata zal in de binnendijks vermeld worden (actie 2 Frances).
Frances zal de communicatie verzorgen.
Het maken van de website zal door Dick Ernsting opgepakt worden (actie 3 Dick).

Puntenlijst gemeente

De lijst met punten voor de gemeente wordt doorgesproken.
Besloten wordt om niet individuele zaken aan te kaarten, maar dat de punten een meerderheid in de dorpsraad moet hebben voordat het ingediend wordt.

De volgende punten worden aangenomen.

 • Verkeerssituatie Middenpad
 • Zwerfvuil
 • Maaien van braak liggend land
 • Graffiti
 • Is er een wijkagent voor de Zuidoostbeemster

Renny zal de lijst aanpassen, waarna Mario deze naar de gemeente stuurd. (actie 4 Renny en Mario)

Financiën

Binnen 2 weken is de rekening binnen van de Triodos bank.
Na het doorgeven van ons bankrekeningnummer kan Cees Jongens de subsidie overmaken.

Ingebrachte agendapunten

 • Brand Wilgenhoek.
  Informatie is terug te vinden in de commisievergadering van de gemeente.
 • Fusie Purmerend.
  Wordt later behandeld.

Er moet een plan opgesteld worden wanneer we bij elkaar komen en dit moet in de binnendijks komen. Dick Ernsting zal een website bouwen.

Rondvraag

 • Luc meldt nog 1 keer aanwezig te kunnen zijn vanwege beschikbaar budget.
  Mischien kan hij nog wel wat betekenen via VvKk.
 • Mario vraagt hoe we Jos Dings meer bij de dorpraad kunnen betrekken.
Actielijst Nr
Actie Eigenaar Datum Datum af
1 Aanpassen
organisatievoorstel
Renny 20-06-11  
2 Melden
vergaderdata aan de binnendijks
Frances 20-06-11  
3 Maken website
Dick E. 20-06-11  
4 Aanpassen
puntenlijst en doorsturen naar de gemeente
Renny Mario
20-06-11